30. vilkams 30 metu

 

         2021 metų vasario 22 dieną sukaks lygiai 30 metų kai buvo įkurtas Mokomasis junginys (MJ). Tai yra legendinis kariuomenės vienetas. Klausimas kodėl jis toks išskirtinai ypatingas? Klausimas kas ir kiek apie tai žino? Jei atsakysime trumpai, kad MJ tai šiuolaikinės Geležinio Vilko brigados ištakos – taip, atsakymas bus teisingas. Bet neišsamus. Mokomasis junginys buvo įkurtas parlamento gynėjų pagrindu. Tačiau patekti į šį vienetą neužteko būti tik vien tik patriotišku ir tėvynę mylinčiu piliečiu. Šie reikalavimai buvo labai svarbūs, tačiau nepakako. Tai, kad suprasti kokie žmonės tarnavo MJ, reikia žinoti kokias užduotis 1991 metais šis padalinys vykdė ir kokiu tikslu buvo įkurtas.

Pirmasis Lietuvos reguliariųjų pajėgų karinis vienetas turėjo kelis esminius uždavinius:

  1. Uždavinys ginti ir saugoti parlamentą, Lietuvos strateginius objektus, teikti kovinę paramą pasieniui, vadovybės apsaugai, dalyvauti kovinėse greito reagavimo operacijose. Tiesa labai dažnai su minimalia ginkluote, o dar dažniau ir be jos.
  2. Uždavinys per minimaliai trumpą laikotarpį parengti Lietuvos kariuomenei jaunesniuosius vadus kurie pradėtų priimti Lietuvos jaunuolius privalomajai karo tarnybai ir pradėtų jų karinį rengimą bei mokymą tėvynės gynybai, vertinant, kad dar Sovietų kariuomenė pilnu pajėgumu buvo Lietuvoje.

Klausimas dabartiniam, bet kuriam kariui: kaip suplanuoti gynybą, apsaugą, pasalas, užtikrinti kovinę paramą be ginklų prieš iki ausų ginkluotus: sovietų karius, o tai yra tankai, šarvuočiai, aviacija, desantininkų padaliniai, specialiųjų operacijų padaliniai, pėstininkai...nei daug nei mažai virš keliasdešimt tūkstančių Lietuvoje dislokuotų sovietų kariuomenės padalinių karių bei papildomai dar atsiųstų „tvarkai palaikyti“, tiesa nepamirštant parsidavusios sovietų milicijos OMON, Sovietų saugumo KGB bei kolaborantų...

Mokomojo junginio kariai nuo pirmosios įkūrimo dienos iš savo pajėgumų suformavo instruktorius ir pačius mokomuosius vienetus, viso 2 kovines kuopas. MJ vadu paskiriamas vienas iš pagrindinių Aukščiausios tarybos gynybos vadovų Česlovas Jezerskas, štabo viršininku Liutauras Paužuolis, pirmosios kuopos vadu Rimantas Baltušis, antros kuopos vadu ir atsakingu už fizinį MJ parengimą skiriamas Pranas Kasteckas. Kariai nuo ankstyvo ryto iki išnaktų mokosi: taktikos, medicinos, topografijos, ryšių, karo inžinerijos, šaudybos, parašiutinio rengimo, nuolat vyksta fizinis rengimas bei kovinės savigynos užsiėmimai...Kovinė savigyna tapo pagrindine kovos priemone Mokomajam junginiui. Per intensyvias treniruotes, kurios dažnai būdavo nuo 2 iki 3 kartų per dieną, kariai tapo geležiniais ir kūnu ir siela. 1991 metų pavasarį MJ kariams suteikiama garbė nešioti Geležinio vilko ženklus. Moralė ir kovinė dvasia buvo MJ karių nesunaikinamas ginklas.

MJ kariai be to, kad turėjo skubiai semtis karinių žinių, paraleliai vykdė daugybę kovinių užduočių: parlamento apsauga, priešo objektų žvalgyba, pasienio sustiprinimas, valstybinių objektų apsauga, patruliai, svarbių asmenų apsauga...jei galėdavai eidamas užmigti, tai būtinai taip ir padarydavai, jei budėjimuose tavęs nepakeisdavo po keletą dienų tai nepykdavai, kadangi žinodavai, kad kitur yra lygiai tokie pat kaip tu - tavo pervargę bendražygiai. Mūsų nebuvo daug, bet mes didžiavomės tuo kas esame, mes Mokomojo junginio kariai, mes Vilkai, mes Lietuvos kariuomenės kariai!

Reorganizavus MJ, jo kariai išsisklaidė po visą Lietuvą kariuomenę, dauguma liko Geležinio Vilko brigadoje, kiti išėjo į kitus karinius dalinius. Jie tarnavo visur kur buvo reikalingi.

Mokomasis Junginys yra Lietuvos kariuomenės pamatas, kadangi jis buvo pastatytas ant savanorių, ant karių dvasinio pamato kurie tėvynę mylėjo bei vertino labiau nei savo asmeninį gyvenimą ar net savo gyvybę. Kariai dažnai slėpdavo traumas, kad tik galėtų likti tarnauti MJ, tai buvo Kariai iš didžiosios raidės. Jie tapo pavyzdžiu kiekvienam Lietuvos kariui.

Su gimtadieniu MOKOMOJO JUNGINIO KARIAI, su gimtadieniu Lietuvos kariai!

Rekomenduoju knygą (autorius MJ karys – Artūras Katilius) kuri pasakoja apie Mokomąjį junginį: https://kam.lt/download/25646/katilius%20mokomasis%20junginys_internetui.pdf

14. 1991 Kovo 11 MJ karių priesaika prie Parlamento

vilku klubo informacija.

 

Vaclovas Jezerskas

Su giliu liūdesiu informuojame, kad eidamas 69-uosius metus, staiga mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dimisijos

majoras Vaclovas Jazerskas.

1952 03 10 - 2021 01 18

     1991 metų sausio-rugpjūčio mėnesiais V. Jazerskas vykdė ne tik Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynybos, bet ir kitas ypatingai pavojingas Lietuvos Nepriklausomybės gynybos užduotis, buvo vienu iš pagrindinių Mokomojo junginio bei Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" kūrėjų. Karininkas likęs ištikimas duotai priesaikai iki galo...

 

     V. Jazerskas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos kariuomenės medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei", Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" garbės ženklu „Geležinis Vilkas", Rusijos kariuomenės išvedimo ženklu, Lietuvos šaulių sąjungos ženklu „Parlamento gynėjas", vardiniu ginklu ir kitais apdovanojimais.

Visų vilkų vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Vaclovo broliui generolui Česlovui Jezerskui, Vaclovo sūnui, dukrai bei visiems artimiesiems bei bendražygiams.

Informacija dėl laidotuvių

a.a. Vaclovas pašarvotas Druskininkuose, Veisiejų 32, laidojimo namai "OKONA". Atsisveikinti galima nuo Šeštadienio (23 Sausio) 18.00 val. Velionis išnešamas 11.30. Mišios 12.00 val. Leipalingio bažnyčioje. Laidojamas bus Leipalingio kapinėse.

30th of 13 January 1991

Vytė Nemunėlis

Mano Vytis ir trispalvė

Tėvelis nupiešė man Vytį,

Aš vėliavėlę nudažiau,

Ji popierinė ir mažytė,

Bet man už viską švies gražiau.

 

Geltona, žalia ir raudona

Vėjeliui pučiant mirguliuos,

Viena primins rugelių duoną,

Kita - kaip sodai mūs žaliuos.

 

O ta trečioji tartum kraujas,

Vis neramins ilgai manęs,

Kol švies tėvynei rytas naujas,

Kol Vytis laisvę jai parneš.

     Brangūs bendražygiai, Laisvės gynėjų diena tai diena kai mes buvome apsisprendę savo vienintelę Dievo dovaną - gyvybę iškeisti į Lietuvos laisvę. Prie televizijos bokšto mūsų broliai ir sesė pasiaukojo, o mes buvome pasirengę pasiversti ugnies laužu ir Laisvės laužo šviesoje nušviesti Lietuvos žmonėms ir pasauliui mūsų tautos norą būti laisvais ir nepriklausomais.

     Mes nežuvome, tačiau savo širdyse mes visada nešiojamės tą Laisvės ugnį kuri jau buvo uždegta. Prisiminkime kaip mes jau buvome atsisveikinę su savo mylimaisiais ir vienas kitu. Tačiau daugeliui iš mūsų pasisekė išgyventi. Laisvės gynėjų dieną mes privalome atminti ir pagerbti tuos kurių nebėra tarp mūsų, kurie negali mėgautis iškovota Lietuvos Laisve. Bet mes taip pat turime teisę ir didžiuotis bei švęsti, kadangi tai mūsų pergalės diena. Neužgesinkime tos liepsnos, nes ji visada bus reikalinga pridegti ir pakurstyti Laisvės židinį...Juk...

    Kas jei ne jūs? kas jei ne tada? Jūs esate Lietuvos Laisvės kalviai ir jos pamatas. Todėl stovėkite tvirtai, saugokite namų sienas ir bendrai auginkime jaunąją kartą savo asmeninio gyvenimo ir tarnystės Tėvynei bei Dievui pavyzdžiu.

 

Visada jūsų,

brigados generolas Česlovas Jezerskas

jezersk 12

"Ir tepadeda mums Dievas mūsų darbuose - Tėvynės labui!"

 

plk Juozas Karolis Meidus

RIP

Dimisijos pulkininkas Juozas Karolis Meidus

1940 09 06 - 2020 12 26

...Čia iškasus duobę gilią,
Duobę kaulams Tavo,
Kapą amžiną supylė,
Ir Tavim didžiavos.

O dabar Tau galvas lenkia
Mūsų tik šešėliai,
Iš grabų Tave aplankę,
Mielas Kareivėli. ...(Juozas Mikštas)

         Pulkininkas Juozas Meidus buvo vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, Sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos respublikos organizatorius, Lietuvos valstybės įstojimo į NATO bei Lietuvos kariuomenei svarbių ir gyvybiškai būtinų dokumentų rengėjas. Karininkas buvo vienas iš brigados Geležinis vilkas kūrėjų ir Lietuvos kariuomenės vystytojas bei jos puoselėtojas - dar pačioje jos kūrimosi raidoje.

      Juozas buvo Karininkas iš didžiosios raidės ir gerbiamas ne tik tarp vadų, tačiau dėl savo didelės ir atviros širdies jis visada buvo mylimas visų su juo kada nors tarnavusių ir jį pažinojusių karių. Kariams dažnai net nežinant, jis sugebėdavo juos visada prieš vadovybę užtarti ir kiekvienam surasti užtarimo bei palaikymo žodį. Jo gyvenimas ir tarnyba buvo dedikuota valstybei ir jos žmonėms. Ilsėkis ramybėje ginklo broli. Nuoširdžiausia užduojauta artimiesiems bei visiems bendražygiams.

                                           Informacija norintiems atsisveikinti su velioniu:
                Pašarvotas Olandų šarvojimo namuose, 1 salėje. Lankymas nuo 30 d. 1500 - 2200. Urna išvežama 31 dieną 1100 val. į Kairėnų kapines (Vilnius). Norintiems atsisveikinti artimieji prašo atnešti 2 baltos rožės žiedus. 

Netekties skausmu su Juozo artimaisiais dalijasi visi Vilkų klubo nariai, bendražygiai.

 

vilku klubas nauji metai

VILKAI,

Sveikiname su Šventomis Kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais metais!

Sustokime ir įvertinkimime tas dovanas kurias turime aplink save ir savyje. Tol kol mes turime galimybę matyti, girdėti, užuosti, jausti, tol kol turime ką mylėti bei aplankyti. Jei mes patys esame kažko laukiami ir jei mūsų buvimas kažkam suteikia džiaugsmo...mes esame laimingiausi žmonės pasaulyje, o šie metai buvo geriausi.

Linkime visiems turėti tas Dieviškąsias dovanas, džiaugtis jomis ir išsaugoti jas...kuo igiau, o visos negandos...jos praeis, tereikia kantrybės ir ramybės.

 

Su šventiniais sveikinimais bei linkėjimais

Vilkų klubo administracija